Kronika TMZM - powstanie stowarzyszenia

Historia TMZM spisana przez Andrzeja Badurka:

Fragment

"Jako datę powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej przyjmuje się dzień 25 stycznia 1973 r. Tego dnia odbyło się pierwsze zebranie, w którym uczestniczyło 48 osób. Wśród osób tworzących Towarzystwo znaleźli się nauczyciele, prawnicy, przedstawiciele kultury, służby zdrowia, administracji państwowej i ówczesnych władz. Celem założycieli TMZM było skupienie w jednym miejscu potencjału intelektualnego i kulturalnego Powiatu Mrągowskiego dla lepszego wykorzystania go dla potrzeb stale rozwijającego się regionu. Ówczesne władze — powiatowe i miejskie, inspirując i uczestnicząc w procesie tworzenia Towarzystwa dobrze wiedziały o płynących stąd korzyściach. Korzyściach społecznych i własnych.

Pierwszy prezes
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej w ciągu 40lat miało sześciu prezesów. Pierwszym z nich był Bolesław Tarnawski - pedagog, długoletni dyrektor Liceum Pedagogicznego w Mrągowie. Funkcję prezesa pełnił przez cztery kolejne kadencje (osiem lat) aż do ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Największą zasługą Bolesława Tarnawskiego i jego Zarządu było utworzenie TMZM oraz wytyczenie kierunków jego działania. Pierwszym trwałym i namacalnym dowodem osiągnięć Towarzystwa był udział w wydaniu jedynej jak dotąd wydanej w 1975 roku monografii powiatu mrągowskiego pt. „Mrągowo. Z Dziejów Miasta i Powiatu”. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w tworzeniu tego wciąż popularnego dzieła, a autorem jednego z jego rozdziałów był Wacław Gołowicz ówczesny sekretarz Stowarzyszenia i dyrektor — obecnie patron, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mrągowie.
Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce (13. XII. 1981 roku) przerwało działalność stowarzyszenia. Wznowiono je 14.09.1983 roku. Podczas spotkania powołano zespół mający opracować projekt nowego statutu i przygotować pierwsze zebranie."

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej prowadzi od momentu reaktywacji w dniu 14.09.1983 r. kronikę działalności. W dniu 9 maja 2016 r. 3. tomy zostały przekazane do mrągowskiego Muzeum. Od roku 1998 Kroniki prowadzi niezastąpiona p. Danuta Pawlak:

http://mragowo.wm.pl/355087,Muzeum-powiekszylo-zbiory-o-Kroniki-TMZM.html#axzz4Ykqhfv30
Poniżej fragment odnośnie reaktywacji Towarzystwa oraz skany pierwszych stron kroniki.

14 września 1983
W kawiarni „Jubilatka” w godzinach wieczornych zebrało się grono ludzi, miłośników Ziemi Mrągowskiej. Te 34 osoby pod przewodnictwem sekretarza KMPZPR ob. Chraplewskiego, dyskutowały o konieczności wznowienia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mrągowskiej. W wyniku debaty została wybrana Grupa Inicjatywna, w skład której weszli: S. Szczepański, R. Bitowt, B. Tarnowski, K. Jankowska, S. Kotelon. Ci przedstawiciele społeczeństwa zobowiązali się opracować projekt statutu, by reaktywować działalność Towarzystwa.

Przewodniczący Towarzystwa
Ob. Stanisław Kotelon ma szeroką działalność społeczną  i polityczną. W latach 1956 – 61 był ławnikiem Sądu Powiatowego, 1963 -  81 przewodniczącym Zakładowej Komisji Rozjemczej przy PBR. Od 1968 prezes koła nr 23 Polskiego Związku Filatelistów, 1968 – 1974 przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w ZSZ, 1972 – 84 przewodniczący Komitetu Obwodowego nr 1 Samorządu Mieszkańców, 1975 – 85 przewodniczący KMSD, 1977 – 85 radny Miejskiej Rady Narodowej (wiceprzewodniczący), 1984 – 85 członek Miejskiej Komisji ds. odznaczeń, członek ZBoWiD.

Sekretarz Towarzystwa
Ob. Alina Wierzbicka, mgr historii, absolwentka WSP w Gdańsku, w latach 1969 – 73 nauczycielka Szkoły Podstawowej im. L. Waryńskiego w Mrągowie, od 1973 roku kierownik Muzeum w Mrągowie.

5 grudnia 1983
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego. Tu zebrali się członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, by zatwierdzić statut, wybrać Zarząd i komisje rewizyjną oraz ustalić obszar działania Towarzystwa. Posiedzenie prowadził ob. Stanisław Szczepański, który również przedstawił projekt statutu. Zebrani ustalili wysokość składki rocznej – 100 złotych i uznali, że Towarzystwo powinno objąć swoją działalnością koła młodzieżowe, koła terenowe gmin: Mrągowa, Piecek, Sorkwit i innych sympatyków spoza miasta. Planowanie i kierowanie pracami Towarzystwa powierzono wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:
Przewodniczący – Stanisław Kotelon
Zastępca – Marek Przybycień
Sekretarz – Alina Wierzbicka
Skarbnik – Adam Celmerowski
Członek – Ryszard Bitowt
Członek – Andrzej Staśkiewicz
Członek – Henryk Czerwiński
Zastępca członka – Jerzy Skasa
Zastępca członka – Stefan Kużdżał

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Miron Borodacz
Sekretarz – Józef Buło
Członek – Eugeniusz Komorowski

 

 

facebook
pinterest